Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Kur'ân'ı Kerim'de Geçen Günahlar
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
03-09-2014 09:20 - 1379 Okunma

  Yerine getirilmesi farz olan namaz, oruç... gibi amelleri terk etmenin dışında, itikadî ve amelî haramlar ve de ahlâkî rezillikler alanında Kur'ân-ı Kerim'de belirtilen günahlar şöyle sıralanabilir:

1- Küfr ve şirk: "Şüphe yok ki Allah'a eş tanıyana Allah, cenneti haram etmiştir." [1]

2- Allah'a yalan isnat etme: "Allah'a yalan yere iftirada bulunmayın, sonra size azap eder." [2]

3- Allah yolundan alıkoymak: "Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır." [3]

4- Allah'tan ve Resulü'nden öne geçmek: "Allah'ın ve Peygamberinin huzurunda, onların önüne geçmeyin." [4]

5- Din büyüklerine saygısızlık: "Seslerinizi, Peygambe-r'in sesinden daha üstün bir tarzda yükseltmeyin ve onunla, yüksek sesle konuşmayın, birbirinizle konuştuğunuz gibi." [5]

6- Allah hakkında kötü zanda bulunmak: "Allah hak-kında, Müslümanlıktan önceki bilgisizlik çağında olduğu gibi haksız zanlara kapıldılar." [6]

7- İki yüzlülük: "İnsanlardan öylesi var ki dünya yaşayışı hakkında söylediği söz, seni şaşırtır, imrendirir, kalbindeki-ne de Allah'ı tanık tutar. Halbuki o, düşmanların en yamanı, en inatçısıdır." [7]

"Allah katında en nefret edilen şey, yapmayacağınız şeyi söylemenizdir." [8]

8- Allah'ı unutmak: "Ve o kişilere benzemeyin ki Allah'ı unutmuşlar da o da, kendilerini unutturmuştur onlara." [9]

9- Riya ve gösteriş: "Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları hâlde mallarını, ancak insanlara gösteriş ol-mak üzere sarfederler." [10]

"Ve onlar, bütün işlerini gösteriş için yaparlar." [11]

10- Allah'tan başkasından korkmak: "Artık insanlardan korkmayın, benden korkun." [12]

11- Allah'ın azabından emniyet duymak: "Allah azabın-dan emin olanlar, ancak zarara uğramış topluluklardır." [13]

12- Nimetlere nankörlük etmek: "Bu da onlara verdiği-miz nimetlere nankörlük edip dünyada geçinip gitmeleri içindir, fakat yakında bilecek onlar." [14]

13- Allah'ın belirlediği sınırları aşmak: "Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa o ve o çeşit adamlar, zalimin ta kendisi olurlar." [15]

14- Fitne çıkarmak: "Fitne, adam öldürmeden beterdir." [16]

15- Allah'a ve Resulüne savaş açma ve bozgunculuk çıkar--mak: "Allah'a ve Resulüne savaş açanlarla yeryüzünde bozgun-culuk etmeye koşanların cezaları, ancak öldürülmektir." [17]

16- Evlat öldürmek: "Evladınızı, yoksulluk korkusuyla öldürmeyin." [18]

17- Zina: "Zinaya yaklaşmayın." [19]

18- Hırsızlık: "Erkek olsun, kadın olsun, hırsızlık eden-lerin, elde ettiklerine karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak kesin ellerini." [20]

19- Faiz: "Ey inananlar, Allah'tan sakının ve artık almadı-ğınız faizleri bırakın inancınız varsa. Bunu yapmazsanız bilin ki Allah'la ve Peygamberiyle savaşa giriştiniz." [21]

20- Eksik tartmak: "Yazık ölçüye, tartıya hile katanlara. Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken ta-mam ölçerler. Ve insanlara ölçüp tartarlarken eksik ölçerler, eksik tartarlar." [22]

21- Cana kıymak: "Ve kim bir mümini kasten öldürürse cezası cehenneme atılmaktır, ebedî kalır orada ve Allah ona gazap eder ve rahmetinden uzaklaştırır onu ve ona pek büyük bir azap hazırlamıştır da." [23]

22- İntihar etmek: "Ey inananlar... birbirinizi öldürmeyin." [24]

"Kendinizi, ellerinizle tehlikeye atmayın." [25]

23- Haram yemek: "Ey inananlar, aranızda, mallarınızı haksız yere yemeyin." [26]

24- Emanete hıyanet: "Ey inananlar, Allah'a ve Peygam-bere hıyanet etmeyin ve bile-bile emanetlerinize de hıyanette bulunmayın." [27]

25- Mümine eziyet etmek: "Kadın ve erkek, inananlara, yapmadıkları suçlar yüzünden eziyet edenler, pek büyük bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." [28]

26- Zulüm ve haksızlık: "Ve sizden kim zulmederse ona, büyük bir azap tattırırız." [29]

"Ey insanlar, azgınlığınız, ancak kendinize." [30]

27- Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmak: "Ey ina-nanlar... suç işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaş-mayın ve Allah'tan sakının." [31]

28- Hâinleri savunma: "Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye bir gerçek olarak indirdik, hainleri savunma." [32]

29- Ahdi ve yemini bozmak: "Karşılıklı bir ahde girişin-ce Allah ahdine vefa edin ve Allah'ı kefil göstererek ettiğiniz yeminleri, bu suretle pekiştirdikten sonra bozmayın." [33]

30- Hile ve tuzak kurmak: "Onlar ki düzenlerle kötülük-lerde bulunurlar, onlaradır çetin bir azap." [34]

31- Batıl ve kanıtsız söz söylemek: "Artık çekinin batıl sözden." [35]

32- Yalan konuşmak: "Allah'ın lânetini yalancılara hava-le edelim." [36]

33- İftira etmek: "Kim bir hatada bulunur, yahut suç işler de onu bir suçsuza isnat ederse iftirada bulunmuş, apaçık bir günahı yüklenmiş olur." [37]

34- Kötü söz söylemek: "Allah, zulüm gören müstesna, kötü sözün apaçık söylenmesini sevmez." [38]

35- Yalanı dinlemek: "Onlar, yalan söylemek için boyuna dinlerler." [39]

36- Hakkı gizlemek: "Tanıklığı gizlemeyin. Kim gizlerse şüphe yok, kalbi günaha batar." [40]

37- Çirkinlik ve kötülük: "Şüphe yok ki Allah... çirkin olan, kötü görünen şeylerle haksızlığı nehyeder." [41]

38- Yasak olan yerde savaş: "Mescid-i Haram yanında sizinle savaşa kalkışmazlarsa siz de onlarla Mescid-i Haram yanında savaşmayın." [42]

39- Kumar ve içki: "Sana şarap ve kumarın hükümlerini soruyorlar. De ki: İkisinde de büyük günah var." [43]

40- Cihattan kaçmak: "Ey inananlar, savaşmak üzere kâ-firlerle karşılaştınız mı onlara arkanızı dönmeyin." [44]

41- Büyü yapmak: "Şeytanlar kâfir olmuşlardı. İnsanlara büyü yapmasını öğretiyorlardı." [45]

42- İsraf: "Yiyin, için, israf etmeyin, şüphe yok ki o, müs-rifleri sevmez." [46]

43- Savurganlık: "Gerçekten de malını boş yere saçıp sa-vuranlar, Şeytanlara kardeş olurlar." [47]

44- Murdar yemek, kan içmek ve domuz eti yemek: "Ha-ram edilmiştir size ölü, kan, domuz eti, Allah'tan gayrı putlar adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşüp ölmüş, başka bir hayvan tarafından süsülüp öldürülmüş, canavar tarafından parçalanmış olanlar; ancak ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna; ve taştan yapılmış ve dikilmiş putlar adına kesilenler ve fal için çekilen oklarla rızk arayış. Bunlar, kötülüktür." [48]

45- Haksız yere hükmetmek: "Ve kimler Allah'ın indir-diği hükme göre hüküm vermezlerse onlardır buyruktan çı-kanların ta kendileri." [49]

46- Kibirlenmek: "Allah, her kibirli ve cebbar kişinin gönlünü böyle mühürler işte." [50]

47- Övünmek ve kendini beğenmek: "Ve ululanıp insan-lardan yüz çevirme ve yeryüzünde, kendini beğenerek kibir-le yürüme." [51]

48- Çekememezlik: "De ki: Sığınırım... ve hasetçinin ha-set ettiği zaman, şerrinden." [52]

"Yoksa Allah'ın, lütfedip insanlara ihsan ettiği şeylere haset mi ediyorlar?" [53]

49- Şeytanî arzular: "Şeytan, onlara vaatlerde bulunur, onları olmayacak isteklere sürükler, kuruntular verir; fakat Şeytan'ın vaatleri, ancak aldatıştan ibarettir." [54]

50- Nefsanî dileklere uymak: "Gördün mü dileğini ma-but yapanı? Sen mi koruyucu olacaksın ona?" [55]

51- İbret almamak: "Görmezler mi ki onlar her yıl bir, yahut iki kere musibetlere uğratılırlar da gene ne tövbe eder-ler, ne ibret alırlar." [56]

52- Kendini temize çıkarmak: "Görmez misin kendilerini temize çıkaranları, halbuki Allah, dilediğini arıtır." [57]

53- Boş yere övülme isteği: "Sakın sanma... yapmadıkları işlerden dolayı övülmeyi arzulayanların azaptan kurtulacak-ları bir yer olabileceğini." [58]

54- Ayıp aramak: "Ve itaat etme çok yemin edenlerin, re-yinde isabet bulunmayanların hiçbirine. Ayıp arayana..." [59]

55- Söz gezdirmek: "Ve itaat etme... söz getirip götü-rücüye." [60]

56- Hayra engel olmak: "Ve itaat etme... iyiliği hep en-gelleyene." [61]

57- Fazla zanda bulunmak: "Ey iman edenler! Zannın ço-ğundan kaçının." [62]

58- Bilgi ve yakinden başka şeye uymak: "Bilmediğin şe-yin üstünde durup ısrar etme." [63]

59- Kusur aramak: "Birbirinizin kusurunu araştırmayın." [64]

60- Gıybet: "Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin." [65]

61- Başkasının malına tamah salmak: "Onlara verdiğimiz mala, evlada göz dikme, onlar için tasalanıp gam yeme." [66]

62- Mal ve servet sevgisi: "Ve malı, alabildiğine sevi-yorsunuz." [67]

63- Dünya vurgunluğu: "Dileseydik onu, delillerimizle yüceltirdik, fakat o, yeryüzüne sarıldı." [68]

64- Allah yolunda harcamaktan sakınmak: "Altını, gü-müşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elemli bir azapla müjdele." [69]

65- Yetimi ağırlamak: "İş öyle değil, hayır; siz, yetimi ağırlamazsınız." [70]

66- Yoksulları yedirmemek: "İş öyle değil, hayır; siz... birbirinizi, yoksulu doyurmaya teşvik etmezsiniz." [71]

67- Fakiri uzaklaştırmak: "Ve bir şey dileyeni boş çevir-me, azarlama." [72]

68- Kadının, mahrem olmayan erkeğin dikkatini çekme-si: "İnanan kadınlara söyle... gizledikleri ziynetler, bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar." [73]

69- Kadının, ziynetini göstermesi: "Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın." [74]

70- Baba ve anne ile kaba konuşmak: "Ve Rabbin... anaya, babaya iyilik etmenizi hükmetmiştir;... onlara üf bile deme, azarlama onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle." [75]

71- Kocanın, karısına zarar vermesi: "Haklarında aşırı muamelede bulunmak için zararlarına olarak onları zorla tutmayın." [76]

72- Kocanın, karısını boşarken ona namertlik etmesi: "Onlara verdiğinizden bir şey almak da helâl değildir. Fakat erkek ve kadın, Allah sınırlarını koruyamayacaklarından korkarlarsa o başka." [77]

73- Başa kakmak: "De ki: Müslümanlığınızdan dolayı beni minnet altında bırakmaya kalkışmayın." [78]

74- Başkasının evine izinsiz girmek: "Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin." [79]

75- Başkalarıyla alay etmek: "Ey inananlar, içinizden bir topluluk, başka bir toplulukla alay etmesin." [80]

76- Kötü lakapla çağırmak: "Ey inananlar! Birbirinizi kö-tü lâkaplarla çağırmayın." [81]

77- Yüzeysellik: "Dünya yaşayışının yalnız dış yüzünü bilirler." [82]

78- Zararlı bilgiyi öğrenmek: "Kendilerine zarar verecek, fakat hiçbir faydası olmayacak şeyleri öğrenmekteydiler." [83]

79- Başkalarının kutsallarına sövmek: "Allah'tan başka çağırıp dua ettikleri şeylere sövmeyin ki sonra bilgisizlikle onlar da Allah'a söverler." [84]

80- Kötülükleri yaymak: "İnananlar arasında kötü şeylerin yayılmasını sevenleredir dünyada ve ahirette elemli azap." [85]

81- Kötülükten menetmemek: "İşledikleri kötülükten, birbirlerini menetmezlerdi." [86]

82- Helâl olanı haram etmek: "Ey inananlar, Allah'ın size helâl ettiği tertemiz şeyleri haram etmeyin kendinize." [87]

83- Fasıkların sözüne inanmak: "Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." [88]

84- Bölünmek ve çekişmek: "Allah'a ve Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz." [89]

85- Yücelik dilemek: "İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryü-zünde yücelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veririz." [90]

86- Allah'ın rahmetinden ümitsizlik: "Oğullarım... Alla-h'ın rahmetinden ümit kesmeyin." [91]

"De ki: Allah rahmetinden ümit kesmeyin." [92]

87- Boş şeylerle meşgul olmak: "Ve öyle kişilerdir onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler." [93]

88- Akrabalık bağlarını koparmak: "Geri dönerseniz, yer- yüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kes-meye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar, Allah'ın kendileri-ni lânetlediği... kimselerdir." [94]

89- Mahrem olmayana bakmak: "İnanan erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar." [95]

"İnanan kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakın-sınlar." [96]

90- Cinsel sapmalar: "İnanan erkeklere söyle: Irzlarını korusunlar." [97]

"İnanan kadınlara da söyle, ırzlarını korusunlar." [98]

"Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkekleri kullan-madasınız." [99]

91- Bilgisizlerle oturup kalkmak: "Özrü kabul edip suç-ları bağışla, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir." [100]

92- Zalimlerle oturup kalkmak: "Artık hatırladıktan son-ra artık zulmeden kavimle oturma." [101]

93- Müşriklerle oturup kalkmak: "Artık sen emredildi-ğin şeyi açıkla ve şirk koşanlardan yüz çevir." [102]

94- Hayız hâlinde cinsel ilişki kurma: "Hayız vaktinde kadınlardan çekilin, temizleninceye dek onlara yaklaşmayın." [103]

95- Şayia çıkarıp yaymak: "Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın." [104]

96- Zalimlere meyletmek: "Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur." [105]
 

[1]- Mâide, 72

[2]- Taha, 61

[3]- Muhammed, 1

[4]- Hucurat, 1

[5]- Hucurat, 2

[6]- Âl-i İmrân, 154

[7]- Bakara, 204

[8]- Saff, 3

[9]- Haşr, 19

[10]- Nisâ, 38

[11]- Maûn, 6

[12]- Mâide, 44

[13]- A'râf, 99

[14]- Ankebut, 66

[15]- Bakara, 229

[16]- Bakara, 191

[17]- Mâide, 33

[18]- İsrâ, 31

[19]- İsrâ, 32

[20]- Mâide, 38

[21]- Bakara, 278-279

[22]- Mutaffifin, 1-3

[23]- Nisâ, 93

[24]- Nisâ, 29

[25]- Bakara, 195

[26]- Nisâ, 29

[27]- Enfal, 27

[28]- Ahzab, 58

[29]- Furkan, 19

[30]- Yunus, 23

[31]- Mâide, 2

[32]- Nisâ, 105

[33]- Nahl, 91

[34]- Fatır, 10

[35]- Hac, 30

[36]- Âl-i İmrân, 61

[37]- Nisâ, 112

[38]- Nisâ, 148

[39]- Mâide, 42

[40]- Bakara, 283

[41]- Nahl, 90

[42]- Bakara, 191

[43]- Bakara, 219

[44]- Enfal, 15

[45]- Bakara, 102

[46]- A'râf, 31

[47]- İsrâ, 27

[48]- Mâide, 3

[49]- Mâide, 4

[50]- Mü'min, 35

[51]- Lokman, 18

[52]- Falak, 5

[53]- Nisâ, 54

[54]- Nisâ, 120

[55]- Furkan, 43

[56]- Tevbe, 126

[57]- Nisâ, 49

[58]- Âl-i İmrân, 188

[59]- Kalem, 10-11

[60]- Kalem, 11

[61]- Kalem, 12

[62]- Hucurât, 12

[63]- İsrâ, 36

[64]- Hucurât, 12

[65]- Hucurât, 12

[66]- Hicr, 88

[67]- Fecr, 20

[68]- A'râf, 176

[69]- Tevbe, 34

[70]- Fecr,17

[71]- Fecr, 18

[72]- Duha, 10

[73]- Nûr, 31

[74]- Ahzâb, 33

[75]- İsrâ, 23

[76]- Bakara, 231

[77]- Bakara, 229

[78]- Hucurât, 17

[79]- Nûr, 27

[80]- Hucurât, 11

[81]- Hucurât, 11

[82]- Rûm, 7

[83]- Bakara, 102

[84]- En'âm, 108

[85]- Nûr, 19

[86]- Mâide, 79

[87]- Mâide, 87

[88]- Hucurât, 6

[89]- Enfâl, 46

[90]- Kasas, 83

[91]- Yusuf, 87

[92]- Zümer, 53

[93]- Mu'minûn, 3

[94]- Muhammed, 22-23

[95]- Nûr, 30

[96]- Nûr, 31

[97]- Nûr, 30

[98]- Nûr, 31

[99]- A'râf, 81

[100]- A'râf, 199

[101]- En'âm, 68

[102]- Hicr, 94

[103]- Bakara, 222

[104]- A'râf, 86

[105]- Hûd, 113

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
03-09-2014 09:20 - 1379 Okunma
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Mehdi AKSU
DİRENİŞİN ADI FİLİSTİN!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Av. Sinan Kılıç
Doğru’dan Yanlış çıkarmamak gerek…
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
10-12-2018 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım