Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Uluslararası Makale Yarışması
İslami Uyanış Forumu Genel Sekreterliği tarafından “Ehlibeyt Takipçileri ve Tekfircilik Sorunu”Uluslararası Konferansı’na yönelik makale yarışması düzenleniyor.
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
23-05-2017 16:55 - 1527 Okunma

Konferans Konuları

Ehlibeyt takipçilerinin ilkeleri ve entelektüel düşüncesinin tanınması.

Şia'nın tarihi, medeniyeti ve modern İslam medeniyetinin kurulmasındaki rolü.

Şii alimlerin ve düşünürlerin tekfirci sapkın akımlar karşısında Ehli sünnetle dayanışma içinde İslam ümmetinin vahdetini oluşturmakla ilgili düşünceleri.

 İslam ümmetinin kurulması için Şia'nın ve Ehli Sünnetin dayanışması ve birlik olması.

Ehlibeyt takipçilerinin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve tehditleri tanımak.

Ehlibeyt takipçilerinin düşman (istikbar, Siyonizm, irtica ve tekfirci gruplar)karşısında dayanışma ve vahdet içerinde strateji ve çözüm üretmesi.

Makale Şartları

1. Makale en az 15 ve en fazla 25 sayfa olmalıdır.

2. Makalenin kelime sayısı en az 7000 ve en fazla 9500 olmalıdır.

3. Makale, bilimsel olarak tutarlı ve sonuç odaklı çözüm sunmalıdır.

4. Katılımcılar (tahsil durumlarını, telefon numaralarını, adreslerini ve e-maillerini) makaleyle birlikte yollamalıdırlar.

5. Arapça ve Farsça makaleler Times New Roman 14 ve Latince makaleler Time New Roman tipinde hazırlanmalıdır.

6. Makale Word 2007 olarak hazırlanmalı.

7. Seçilen makaleler toplantının seçilen makaleleri olarak  yazılı bir biçimde toplantı da yayınlanacaktır.

8. Araştırmacılar makalelerini Fransızca, Urduca, Türkçe, Almanca ve İspanyolca olarak yukarıdaki şartlara uyarak yollayabilirler.

Makale Yollama

Makalelerinizi aşağıdaki adreslere yollayabilirsiniz:

[email protected]

www. islamic-awakening.ir

Ya da makaleler CD şeklinde ve yazılı olarak Tahran, Risalet Meydanı, Şehit Medeni Caddesi, Janbazan Garbi, İmam Ali otobanından sonra, Şehit Muhammed Ali Ekberi sokak, Gülberg Apartmanı: Uluslararası Ehlibeyt Takipçileri Ve Tekfircilik Sorunu Konferansı Sekreterliği.

Daha fazla bilgi almak için +98 938 221 77 34'ü arayabilirsiniz.

Makalelerin son gönderim tarihi:07/06/2017

Ödüller:

En iyi eser sahipleriözel konuk olarak toplantıya davet edileceklerdir, en iyi eser sahipleri makalelerini özel komisyona sunacaklardır, en iyi eserler kitap olarak yayınlanacaktır. En iyi eser sahiplerine bilimsel fırsatlar sunulacak dini gezi turları organize edilecektir.

Makale Konuları

Ehlibeyt takipçilerinin ilkeleri ve entelektüel düşüncesinin tanınması.

Şiilik kavramı ve Şiiliğin gelişmesi üzerine teoriler.

Ehlibeyt takipçilerinin entelektüel düşünce temelleri (Alevi, Keysani, Zeydi, İsmaili, Şii).

Şiiliğin İslam'ın ilk yüzyıllarındaki gelişiminin arkasındaki siyasi ve sosyal nedenler.

Zorba hükümetlerin Şii kalkınmasına karşı çıkması.

Maneviyat, adalet, akılcılık, içtihat, Şiilik.

Şii İmamların entelektüel yaşamları, politik fikirleri ve yaşam biçimleri.

Şia'nın yazılı mirası.

Şii dünyasında İmam Ali'nin kilit rolü.

Birinci Yüzyıldaki (Emevi dönemindeki) Şii ayaklanmalarının esası, alanları süreci, şekillenmesi ve etkileri.

İslam'ın ıslah edilmesinde ve hayatta kalmasında Kerbela kıyamının rolü ve bunun toplum üzerindeki etkisi.

İmam Rıza'nın  hicretinin Şii ve Şii hareketlerinin İran'da yaygınlaştırılmasına etkisi.

İkinci yüzyıldan hicri altıncı (Abbasiler dönemine) kadar siyasi, sosyal ve entelektüel hareketler.

Yedinci hicri döneminden sonraki Şii hareketlerinin nedenleri (Serbedaran, Meraşiler, Al-i Meşeşeh, Hurufiye)

Cebel Amil'den İran'a göçte Şii alimlerin rolü.

- Mehdiliğinküresel bir hükümet kurarak sosyal adaletin oluşturulması açısından incelenmesi.

Ehlibeyt takipçilerinin entelektüel ve epistemolojik temellerinin karşılaştırılması

(Abaminyeh, İsmaili ve Zeydi Şiileri)

Şia'nın tarihi, medeniyeti ve modern İslam medeniyetinin kurulmasındaki rolü.

Şia Tarihinin İncelenmesi

Tarih boyunca Şiilik

Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar, Afrika, Amerika ve Avrupa, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Keşmir, Bangladeş, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen ve Basra Körfezi.

İslam tarihi boyunca Şii ayaklanması.

Şia'nın tarihsel kimliği.

 Şia jeopolitiği.

 Şiilerin tarihinin iniş ve çıkışlarını etkileyen faktörler.

Tebrestan Alevilerinin ve Ali Buye Gilan'ın ayaklanmasının Şii İran'ın oluşumu üzerindeki etkisi.

Şia'nın gelişimi

Şia'nın kökeni ve İmamlar dönemindeki Ehlibeyt takipçileri.

İslam'ın ilk yüzyıllarında Ehlibeyt'in  takipçilerinin gelişiminin arkasındaki sosyal ve siyasal nedenler.

Şia muhalifi baskıcı hükümetler.

Zeyd İbni Ali kıyamının İslam'ın ilk yüzyıllarındaki gelişmelere etkisi.

Mısırlı Fatımilerin, Yemenli Zeydilerin, Türkiyeli ve Suriye Alevilerinin ve İsmaililerin gelişmesi.

 Muhtar'ın karakteri ve o dönemin sosyal ve politik durumu.

Cebel Amil'den İran'a göçte Şii alimlerin rolü.

Şia'nın hakikat arayışı ve aydınlatıcı etkisinin insan uygarlığı üzerindeki etkisi

 Yeni İslam medeniyetinin kuruluşunda Şii dünyanın sert ve yumuşak yetenekleri ve kapasiteleri.

Çağdaş uygarlıkta bilim ve teknolojinin ilerlemesinde Şii İslam bilim adamları, akademisyenler ve düşünürlerin rolü.

 İslam medeniyetinde Şii İmamların rolü.

İslam medeniyetinde kültür, sanat ve mimarlığın gelişmesinde Şii araştırmacıların rolü.

Şii toplumunda İslami yaşam tarzı nasıl teşvik edilmelidir.

Ehlibeyt takipçilerinin ekonomik potansiyelleri.

İslam medeniyetinin gelişmesinde Şii kültürünün ve bilgisinin rolü.

 Modern tarihte baskıya, zulme ve sömürgeciliğe karşı Şia hareketlerini tanımak.

Yeni İslam medeniyetinde Şii kültürünün temelleri ve dinamik bileşenleri.

Yeni İslam medeniyetinin gerçekleşmesinde İslami uyanış hareketinin üçüncü dalgasının rolü

Şii alimlerin ve düşünürlerin tekfirci sapkın akımlar karşısında Ehli sünnetle dayanışma içinde İslam ümmetinin vahdetini oluşturmakla ilgili düşünceleri

İnsanlığın cehalet, önyargı, bağnazlık, yoksulluk ve ayrımcılıktan kurtulması için Ehlibeyt öğretilerinin ve ilkelerinin tanıtılması. Örneğin (Nehcül Belaga, Sahife-i Seccadiye)

Şii düşünce ekolü teorisinin Mutazile, Murcie ve Eşaere ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Dünyadaki Şii fıkıhçıların dinamik düşüncelerinin açıklanması.

Abu Nasir Farabi, Nasirüddin Tusi, İbn Sina'nın, Sühreverdî ve Mulla Sadra gibi Şii alimlerinin düşüncelerinin araştırılması.

 Şii düşünürlerin teorilerinin açıklanması.

Şii dünyasının model karakterleri.

Kuran kültürünün yayılmasında Şii ilim havzalarının ve medreselerin rolü.

İslam ümmetinin kurulması için Şia'nın ve Ehli Sünnetin dayanışması ve birlik olması.

Müslümanlar arasında ortak dini, kültürel ve tarihi gerekçeler.

İslam dünyasında birliğin nasıl geliştirileceği konusundaki görüşler.

Şii-Sünni birliğin teşviki konusundaki görüşler doğrultusunda siyasi anlayışın ilkeleri.

Ehlibeyt takipçilerinin potansiyelinden faydalanmak ve aralarındaki ihtilafları azaltmak.

İslam birliği ve kardeşliği için Peygamber Efendimizin ve İmamlarıneylemlerinin uygulamaya geçirilmesi.

İslam ulusunun kuruluşunda İmam Humeyni'nin düşüncelerinin hayata geçirilmesi.

 Müslüman birliğine karşı küresel komploları tanımanın yolları.

İslam birliği için Şiilerinortak yönlerinin tanımlanması.

 Müslüman birliği ve yakınlığı için İmametin rolü.

Şiilerin ve Sünnilerin İslam Birliğini oluşturmak için barış içinde birlikte yaşamanın yollarını tanımak.

Ehlibeyt takipçilerinin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve tehditleri tanımak

 Şii'nin Müslüman dünyasında karşı karşıya kaldığı zorlukların kaynağı.

 Cehaletin ve bilgisizliğin Müslüman topluluğun iç ve dış sorunlarına etkisi.

İslam toplumunu sapkınlığa sürüklemek isteyen İslam düşmanlarını tanımak ve yöntemlerini bilmek.

Ehlibeyt kültürünün geliştirilmesi için  Müslüman gençlerin kapasitesinden yararlanamamak.

Ehlibeyt takipçileri arasında fitne çıkaran istikbar güçlerinin hedeflerini tanımak ve onlarla mücadele etmek.

Tekfirci anlayışa İslam dünyasının karşılıklı etkileşim halinde çözüm üretmesi.

Gerici dini merkezlerin yüzeysel ve boş uygulamalarının tanıtımının önlenmesi.

Küresel Siyonist ve sulta sistemlerinin tehditlerini etkisizleştirmede Şii toplumunun rolü.

 Amerikancı İslam'ın ve  İngiliz Şiiliğinin Müslüman arasında ihtilaf ve bölünmedeki rolü.

Şia-fobinin ve İslama-fobinin Müslümanların bölünmesine etkisi.

Ehlibeyt takipçilerinin düşman (istikbar, Siyonizm, irtica ve tekfirci gruplar) karşısında dayanışma ve vahdet içerinde strateji ve çözüm üretmesi.

 Düşmanlarla mücadelede İmamların yöntemlerinden yararlanmak.

 Ehlibeytin sosyal yaşam biçimi ve Müslüman topluluğa olan katkısı.

 İslam düşmanları karşısında Müslümanların birliğini sağlamada Şii akademisyenlerin, dini otoritelerin ve entelektüellerin rolü.

Onların tekfirci gruplar tarafından öldürülmeleri.

Zorbalara,  Tekfirci gruplara karşı mücadele etmek için Ehlibeyt takipçilerinin kapasitesinden yararlanmak.

 Küresel Siyonizm'in ve küresel istikbar güçlerinin komplolarıyla mücadele etmede Şii bilim adamlarının düzenledikleri toplantıların rolü.

 Siyonist bölücü komplolar karşısında Müslümanlar arasında siyasi anlayışın geliştirilmesine yönelik stratejiler.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
23-05-2017 16:55 - 1527 Okunma
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Av. Sinan Kılıç
Emperyalizmin Dini/Mezhebi Yoktur
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
22-02-2019 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım