Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Mazlumların Göz Nuru Hz. Mehdi (af)
Hüseyin Çaça

Makamı: 12. İmam

Adı: M.H.M.D.

Lakabı: Mehdi, Hatem, Muntezir, Sahibe’z Zeman

Künyesi: Ebulkasım

Baba adı: Hasan

Anne adı: Nergis

Doğum tarihi: 15 Şaban 255 hicri

Doğum yeri: Samerra

Hz. Mehdi (a.f)’in Kısaca Hayatı:

Hicretin 260. Yılında babasının vefatından sonra henüz 5 yaşındayken İmamlık makamına geldi ve babasının cenaze namazını o kıldı.

Beş yaşından itibaren gaybeti suğrası (küçük gaybeti) başladı ve 74 sene böyle devam etti. Bu zaman zarfında 4 vekili vardı. Onlar imamla görüşürdü ve böylece halkla İmam (a.f) arasında irtibat sağlanıyor ve sorunlar çözülmüş oluyordu. O dört kişi şunlardır: “Sait oğlu Osman, Osman oğlu Muhammed, Ruh oğlu Hüseyin,  Muhammed oğlu Ali”

Ancak hicretin 329’undan sonra gaybeti Kübra (büyük gaybet ) dönemine girildi. İmam artık hepten görülmez oldu ta Allah’ın iradesi gerçekleşeceği güne kadar... Günümüzde İmam’ın özel temsilcisi bulunmamaktadır. Ancak umumen taklit mercileri İmam (a.f)’ın temsilcisidirler.

20 kadar hadiste Hz. Resulullah’dan Hz. Mehdi’nin peygamber soyundan olup kurtarıcı olarak geleceği haberini verilmiştir.

Hz. Mehdi (a.f) ilgili hadisleri içeren bazı kitapların adı:

1- Sünen-i Ebu Davut

2- Tirmizi

3- İbn-i Mace

4- Müsned-i Ahmed

5- Tarih-i Bağdadi

6- Tarih-i Demeşki

Hz.Mehdi (a.f) hakkında kitap yazan araştırmacılardan bazıları:

1- Ebu Naim

2- İbn-i Hacer

3- Şevkani

4- İdris-i Iraki

5- Ebu’l Abbas Mağribi

Hz.Mehdi (a.f)’in geleceğini kesin (mütevatir) olarak kabul eden tanınmış kimseler:

1- Es-Seğavi

2- Muhammed b. Ahmed

3- Ebu’l Hasan

4- İbn-i Teymiye

5- Suyuti

6- İdris-i Iraki

7- Şevkani

8- Muhammed Cafer

9- Ebu’l Abbas

Hz. Mehdi ile ilgili bu kitaplar ve tevatürü iddia edenler hepsi Ehli Sünnet’e mensup tanınmış kitaplar ve ilim ehli şahsiyetlerdir. Bu konuda araştırma yapmak isteyenler verdiğimiz adreslere müracaat edebilirler.

Hz. İmam Mehdi (a.s)’ın hayatından kesitler:

1- İmam dünyaya geldiğinde iki melek onu alıp arşa götürdü. Arşta yüce Allah ona şöyle buyurdu: Ey dinimin nasiri! Ey dinimi aşikâr eden ve kullarımın hidayetçisi! Merhaba. Yemin ederim ki, ben seninle alacağım, seninle vereceğim ve seninle bağışlayacağım…

2- İmam Zaman (a.f) hakkındaki bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: İmam’a ait bir ev vardır ki, ona Beytu’l-Hamd derler. Doğduğu günden itibaren o evde yanmakta olup, kıyamete kadar devam edecek olan bir ışık vardır.

3- Vasilik konusu ve hüccetlik kavramı onunla son bulacaktır.

4- Doğduğu günden itibaren Ruhu’l-Kudus’a emanet edilmiş ve terbiyesi de nur âleminde tamamlanmıştır…

5- Onun üzerinde hiçbir zalim ve tağutun biati olmamış ve olmayacaktır.

6- Hiçbir kâfir, münafık ve fasıkla musafehe etmemiş ve muaşereti olmamıştır.

7- Hz. Peygamber (s.a.a)’in omzundaki nübüvvet mührü olduğu gibi onun omzunda da vasilik mührü vardır.

8- Semavi kitaplarda lakap veya lakaplarıyla zikredilmiştir.

9- Onun zuhuruyla gökteki ve yeryüzündeki alametler ortaya çıkacaktır.

Se nuriyhim ayatuna fil afakî ve fi enfusihim hetta yetebeyyene lehum ennehu’l-heggu.[1]

Bu ayetle ilgili İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Bu ayet ve bir takım alametler İmam’ın zuhurundan önce vuku bulacaktır. Yine şöyle buyurmuştur: Hakk İmam-ı Zaman’ın zuhuruyla aşikâr olacak.[2]

10- Bu zuhur hususunda İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: İmam (a.f) zuhur ettiğinde gökten nida gelecek ve İmam-ı Zaman ismiyle ilan edilecektir. Bu nidayı doğuda ve batıda yaşayanların tümü duyacaktır. İmam Bâkır (a.s) münadi hakkında şöyle buyurmuştur: Zuhurun münadisi (ilan edeni) Cebrail (a.s) olacaktır. Mübarek Ramazan ayının yirmi üçünde, Perşembe akşamı (Perşembeyi cumaya bağlayan gece) İmam (a.f) zuhur edecek ve çağrısını yapacaktır.[3]

11- Hz. Ali’nin peygamberden sonraki hazırlamış olduğu mushafını ortaya koyacaktır.

12- Sürekli üzerinde beyaz bulut dolaşacaktır.

13- İmam (a.f) geldiğinde dünyanın hareketi yavaşlayacaktır. İmam Bâkır şöyle buyurmuştur: İmam’ın zuhuru ve onunla vuku bulacak hadiseler yedi yıl sürecek ve her senesi de bizim bilip hesapladığımız yıllara göre 10 sene miktarı uzun olacaktır. Böylece yüce Allah yeryüzünde iradesini hâkim kılacaktır.

14- İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: İmam Mehdi (a.f) 40 yaşında gibi görünecektir.

15- Habil öldürülmeden önceki dünyanın durumu gibi tüm insanlar ve hayvanlar arasından nefret ve düşmanlık duygusu kalkacaktır. Bu hususta Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Tüm insanlar ve hayvanlar arasında esenlik hâkim olacaktır.

16- Hadislere göre İmam’ın zamanında birçok insanlar kabirden diriltilecektir. Örneğin; Şeyh Müfid şöyle demiştir: Hz. Musa’nın kavminden 27 kişi ve Ashab-ı Kehf’den 7 kişi, Yuşe b. Nun, Selman, Ebuzer, Ebu Ducane Ensari, Miktad ve Malik Eşter İmam’ın yardımcıları ve valileri olarak geleceklerdir.

Bir diğer hadiste şöyle buyurmuştur: 40 sabah ahd duasını okuyan İmam-ı Zaman’ın yardımcısı olarak kabul edilir ve eğer İmam-ı görmeden ölürse, Allah onu İmam’ın kıyamında diriltecektir.

17- Yer ve onun altında olan tüm kıymetli şeyler ve hazineler aşikâr olacaktır.

18- Yağmur, bitki, meyve ve diğer nimetler çoğalacaktır.

Yevme tubeddilül erzu ğeyrel erzi. İbrahim/48

19- İnsanların aklı kemale ulaşacaktır. Kin ve haset insanların kalbinden temizlenecektir.

20- Gözler ve kulaklar daha keskin olacak. Öyle ki, 4 fersahtan (yaklaşık 22 km.) İmam onlarla konuşacaktır ve onları görebilecektir.

21- İmam-ı Zaman (a.f)’ın nuru dünyayı nurlandıracak kadar çoktur.

Ve eşregetul erzu bi nuri rabbiha. Zumer/69

Yukarıdaki ayet İmam-ı Zaman hakkında tefsir olmuştur.

22- Onun hükümeti doğu ve batıyı kuşatacaktır.

Ve lehu esleme men fis semavati velerzi teven ve kerhen Ali İmran/83

23- İmam Zaman (a.f) geldiğinde adalet tüm yeryüzüne hâkim olacaktır.

24- İmam Zaman (a.f), Hz. Davut ve Süleyman gibi delil istemeden imamet ilmiyle hükmedecektir.

25- İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: Hz. Musa’nın mucizesi olan 12 taş fışkıran pınar İmam Mehdi’nin hizmetinde olacaktır. Onunla beraber olanlar açlığını ve susuzluğunu o pınardan içerek giderecektir ve bu adı geçen pınar Küfe civarında olacaktır.

26- Hz. İsa gökten inecek ve İmam Zaman (a.f)’in arkasında namaz kılacaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: Peygamber efendimiz (s.a.a) miraca gittiğinde Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Muhammed! Ali’nin soyundan 12 İmam gelecek ve bunların hepsi de senin soyundan olacaktır. On iki imamın sonuncusunun arkasında İsa namaz kılacaktır. O, yeryüzünü adaletle dolduracak, onunla kullarım helak olmaktan kurtulacak ve onun eliyle anadan olma körlere şifa vereceğim.

27- İmam-ı Zaman (a.f)’in zuhuruyla yeryüzünde zalim saltanatlarının da sonu gelecektir. Zira İmam zulme son verip, İlahi adaleti dünyaya egemen kılacaktır. Bu durum da kıyamete kadar devam edecektir. İmam’ın hükümeti ya kıyametle sonuçlanacak ya da sair imamlarla devam edecektir. Veyahut da İmam’ın evlatlarıyla devamını sağlayacaklardır.[4]

 Dosta giden bir deste gül, o deste gül ben olsaydım.

  Yâre giden Şeyda bülbül, o bülbülde ben olsaydım

   Bu yol gider menzil, menzil, kalk gidelim dosta gönül

   Dost yolunda yanan kandil, o kandilde ben olsaydım 

 

Davut gibi içten içten, yakar gönlüm canı dilden

Bir nefes ki Mesihlerden, o nefeste ben olsaydım

Cihandır cilveyi Hüda.. Yaran, gel gidelim Tura.

Musa elinde bir asa, o asa da ben olsaydım.

 

Şanı yüce Şahı Merdan, Hayberlerde yazdı destan.

Okununca vakti ezan, ufuklar da ben olsaydım.

Munciyi alem-i beşer, cümle alemlere server.

Bastığı topraklar mahşer, zerrey-i hâk ben olsaydım

 [1]Fussilet/53

[2] İmam’ın zuhur alametlerinin 400 yakın olduğu söylenmiştir.

[3]Bu hadis mütevatir hadislerdendir.

[4]Muntehel amal kitabı, c.2,763-771.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
24-06-2012 13:02 - 2337 Okunma
Hüseyin Çaça yazarın diğer yazıları [ Tümü ]
Kerbela Hadisesi-1- 05-11-2013 tarihinde eklendi
Şefaat 26-08-2013 tarihinde eklendi
Şah-ı Merdan Mateminde 01-08-2013 tarihinde eklendi
İnsan ve İsraf 12-06-2013 tarihinde eklendi
İlmi Kelamda Din Tanımı 04-03-2013 tarihinde eklendi
İslam'da Hadis'in yeri 28-01-2013 tarihinde eklendi
Kur'an ve Hadislerde Hizbullah ve Hizb-i Şeytan 21-12-2012 tarihinde eklendi
İfrat Tefrit 07-11-2012 tarihinde eklendi
Şia Kimdir Kaynağıyla Tanıyalım 28-08-2012 tarihinde eklendi
Mazlumların Göz Nuru Hz. Mehdi (af) 24-06-2012 tarihinde eklendi
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Mehdi AKSU
DİRENİŞİN ADI FİLİSTİN!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Av. Sinan Kılıç
Doğru’dan Yanlış çıkarmamak gerek…
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
20-10-2018 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım