Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
KURAN'DA HAZRETİ MEHDİ
Mehdi AKSU

Kuran ve hadis kaynaklarında Mehdilik inancı yoktur açıklamasını yapan Diyanet işleri başkanı Sayın Mehmet Görmez’e ve Mehdilik inancını inkâr edenlere cevaptır:

Kuran-ı Kerim ilahî bir kelam olup, onda tek bir bâtıl bile bulunmamış ve bulmak da mümkün değildir. Bu kitap bütün hakikatleri beyan etmiştir. Bu kitapta zikrolunmayan hiçbir kuru ve yaş bulunamaz. Hiçbir mesele ve konunun beyanını kapalı bırakmamıştır. İslam dinlerin sonuncusu olduğu gibi bu kitapta semavi kitapların sonuncusudur. Bu tafsilata göre acaba beşer yaşantısında değişim ve dönüşüm getirebilecek bu denli önemli bir konudan Kuran'ın söz etmemesi mümkün müdür? Rum'un İran'a galip geleceğinin haberini veren Kuran, büyük devletler vasıtası ile Yahudîlerin devlet teşkil edeceğinin haberini veren Kuran, (-Âl-i İmran, 112)Yecuc ile Mecuc'un gelecekteki akıbetlerinden haber veren Kuran, uzay yolculuklarının mümkün olduğunun haberini veren Kuran, (Rahman, 34) bu denli önemli olan Hz. Mehdi ve evrensel ve ilahî hükümetin tecelli etmesinden söz etmemesi mümkün müdür acaba? Bu olanaksızdır. İslam'ın en önemli kaynağı Kuran-ı Kerim bütün konularda olduğu gibi Mehdilik konusunda da ayrıntılara girmeden genel olarak adeta mihenk taşlarını belirtircesine bu konudan söz etmiş ve yeryüzünde geniş çaplı bir ıslah hareketinin başlayacağı, Allah-u Teala'nın şeytan ve tağutların hakimiyetine son verip, salih, sadık kullarını bütün yeryüzüne hakim kılıp dünyanın hakimiyetini onlara vereceğini ve neticede yeryüzünün tamamında adil ve ilahî bir hükümetin gerçekleşeceğini haber vermiştir.

Hz. Mehdi ve ashabı ile ilgili, bazı ayetleri Hz. Peygamber (s.a.a) efendimiz ve onun pak soyu olan Ehl-i Beyt İmamlarının hadisleri gölgesinde naklediyoruz:

1-"O bir mâbuttur ki, Peygamberini müşrikler istemese de dini bütün dinlere üst olsun diye doğru yolla ve gerçek dinle göndermiştir." (Saf, 9) Büyük Şafiî alimlerinden Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf Gencî, el-Beyan fi Ahbar-i Sahib'iz-Zaman adlı kitabının 103. sayfasında şöyle naklediyor: Said b. Cübeyr, bu ayetten Hz. Fatıma'nın neslinden olan Hz. Mehdi (a.s)'ın kastedildiğini söylemiştir."

2-"Onun gökten inmesi kıyametin yaklaştığını bildirir..." (Zuhruf, 61)Mukatil b. Süleyman ve tefsir hususunda ona tâbi olan bir grup tefsir yazarları, bu ayetten ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdi (a.s)'ın kastedildiği inancındadırlar. Yine Ehl-i Sünnet'in geçmiş ve günümüz alimlerinden kalabalık bir grup bu ayeti Kerimenin İmam Mehdi(a.s) hakkında olduğunu bildirmişlerdir. Bu kalabalık Ehl-i Sünnet'inalimlerin den bir kaçı şunlardan ibarettir:

1-Kadı Beyzavî (h. 585-691)Envar'ut-Tenzil adlı kitabında

2-Ali b. Burhan-ı Halebî, Siret'ül-Halebiye, c.1, s.226

3-Muhammed b. Ali Sabban, İsaf'ür-Ragıbin, s.156

4-İbn-i Hacer, Sevaik'ul-Muhrika, s.96

Ehl-i Sünnet tefsircilerinden de CarullahZemahşerî, elKeşşaf adlı tefsirinde, bu ayeti tefsir ederlerken, Hz. İsa'nın İmamın (Hz. Mehdi) arkasında namaz kılacağını belirtmişlerdir. AlusiRuh'ul-Meanî adlı tefsirinde bu ayeti tefsir ederken şöyle diyor: Meşhur görüşe göre, Hz. İsa Şam şehrinde, insanlar sabah namazını kılmak isterken inecektir. Bu arada İmam Mehdi (a.s) geri çekilecek, ama Hz. İsa onu öne geçirip arkasında namaz kılacak ve "Senin için kamet getirilmiştir" diyecektir. (Tefsir-i Ruh-ul-Maani, c.25, s.95)

3-"...Onlara dünyada horluk var ahirette de pek büyük bir azap." (Bakara, 114) Hafız Muhammed b. Cerir-i Taberî şöyle diyor: Onların (Hıristiyanların) aşağılanma ve zilleti Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur ettiği zamanda olacaktır. O, Kostantine'yi fethedecek ve onları katledecektir. İşte onların dünyada aşağılanma ve zilleti budur. (Tefsir-i Cami'ul-Beyan, c.1, s.501)

4-"Göklerdeki ve yeryüzündekiler istekleriyle ve zorla ona teslim olmuşlardır ve her şeyde geriye dönüp onun tapısına varacaktır." (Âl-i İmran, 83) Hâce KelanKunduzî Hanefî şöyle diyor: Rifaa b. Musa mezkur ayetle ilgili olarak Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Hz. Mehdi kıyam ettiğinde yeryüzünde 'la ilahe illallah Muhammed Resulullah' nidasının yükselmediği hiçbir belde kalmayacaktır." (Yenabi'ul-Mevedde, s.421)

5-"Ve biz yeryüzünde zayıf bir hale getirilmesi istenenlere lütfetmeyi ve onları Halka rehber kılmayı ve yeryüzüne onları miras bırakmayı dilemedeyiz." (Kasas, 5)İbn-i EbilHadid bu ayetle ilgili şöyle diyor: Bizim büyük alimlerimiz, bu ayetin bütün ülkeleri Fethedecek bir İmam'ın zuhur edeceğinin vaadi olduğu görüşündedirler. (İhkak'ul-Hak, s.378)

6-"Öyle bir mabuttur ki, müşrikler istemese de, zorlarına gitse de, peygamberlerini insanları doğru yola sevk eden apaçık ve kesin delillerle ve bütün dinlere üst olmak üzere gerçek dinle göndermiştir." (Tevbe, 33) İbn-i Sebbağ Malikî bu ayetin tefsirinde Said b. Cübeyr'den şöyle naklediyor: Bütün dinlere galip olacak olan şahıs Fatıma'nın evlatlarından Mehdi'dir. O şahsın Hz. İsa olduğunu savunanlar ile bizim sözümüz arasında bir çelişki yoktur. Zira Hz. İsa Mehdi (a.s)'ınhâmisi ve yâveridir. Müfessirlerden ona tâbi olanlar "Odur ilmin saati" (Zuhruf, 43) ayetinin tefsirinde onun, ahirüzzamanda gelecek olan Mehdi olduğunu söylemişlerdir.

7-"Rabbinin bazı delilleri geldiği gün hiç kimseye önceden iman etmemişse, yahut inancından bir hayır kazanmamışsa o günkü inanması fayda etmez. De ki: Bekleyin ve biz de beklemekteyiz" (En'am, 158) Hâce KelanKunduzî Hanefî bu ayetin tefsirinde İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle bir rivayeti nakletmektedir; "Ayetten (delillerden) maksat Ehl-i Beyt imamlarıdır, Rabbinin bazı delillerinden de maksatbeklenilen Mehdi'dir. O hazretin kılıçla zuhur edeceği ana kadar iman getirmeyen insanın o an getireceği imanın faydası olmaz ve hatta o hazrettin babalarına imanı olsa dahi o imanın faydası olmaz. " (Yenabi'ul-Mevedde, s.423)

8-"Öyle bir mabuttur ki o, Peygamberini doğru yolu göstermek üzere gerçek dinle bütün dinlere üstün olmak için göndermiştir." (Feth, 28) İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Ant olsun Allah'a İmam Mehdi (a.s) zuhur etmeyinceye kadar bu ayetin tevili zahir olmaz. O hazretin zuhur ettiğinde bütün müşrikler onun zuhurundan rahatsızlık duyacaklar, hiçbir kâfir kalmayacak ve hepsi öldürülecek. Hatta bir kâfir taşın içine de saklansa, o hazrete ve yârenlerine, ey mümin ben de bir kafir saklanmaktadır, beni kır ve onu öldür diye seslenecektir." (abi'ul-Mevedde, s.78)

9-"Allah sizden inanıp iyi işlerde bulunanlara, onlardan önce gelip geçenleri nasıl yeryüzüne sahip ve hakim kıldıysa onları da mutlaka yeryüzüne sahip ve malik kılmayı ve onlara razı ve hoşnut oldukları dini nasip edip o dini bütün dinlerden üstün etmeyi, korkularını emniyete tebdil eylemeyi vaat etmiştir. Bana kulluk etsinler ve hiçbir şeyi bana eş tutmasınlar." (Nur, 55) İmam Zeynel Abidin (a.s) şöyle buyuruyor: Bu ayet İmam Mehdi (a.s) hakkında nazil olmuştur." (Yenabi'ul-Mevedde, s.81)

10-"O kişilerdir onlar ki, onları yeryüzünde yerleştirdik mi Namaz kılarlar, Zekat verirler, iyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar ve bütün işlerin sonucu Allah'a varır." (Hac,41)  İmam Muhammed Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: Bu ayet İmam Mehdi (a.s) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Onlar doğu ve batının hakimi olacaklardır, Allah onların vesilesi ile dini zafere erdirecektir ve yeryüzünde zulüm ve bidatten bir eser dahi kalmayacaktır." (-Yenabi'ul-Mevedde, s.80)

11-"Onların uğrayacakları azabı muayyen bir ümmetin zamanına kadar geciktirirsek, bunun garantisine sebep nedir derler. Bilin ki, onlara azabın gelip çattığı gün o azap artık geriye bırakılmaz ve alay ettikleri musibet onları çepeçevre kuşatır." (Hud, 8) Emir-ül Müminin Hz. Ali (a.s), "sayılı ümmet İmam Mehdi'nin 313 tane ashabıdır şeklinde buyurmuştur." Tefsir-i Ayyaşi'de İmam Cafer Sadık (a.s)'dan şöyle naklolunmuştur; Allah-u Teala bizim Kaimimiz'in (İmam Mehdi) ashabını bir anda sonbaharın dağınık bulutları gibi bir araya toplayacaktır. Gaybet-i Nûmanîde İshak b. Abdulaziz o hazretten yukarıdaki ayetin tefsirinde şöyle nakletmiştir: Bu İmam Mehdi ve onun Bedir ashabı ile eşit olan ashabının (313 kişi) azabıdır.

12-"Ant olsun ki, Mûsa'yı, kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini an, diye delillerimizle gönderdik"(İbrahim, 5) Şeyh Saduk, Hisal ve Maan'il-Ahbar adlı kitabında İmam Muhammed Bakır (a.s)'dan şöyle naklediyor: İlahi günler üç gündür, Âl-i Muhammed'in Kaim'i (Hz. Mehdi) zuhur ettiği gün, ricat ve kıyamet günüdür.

Selam ve Dua ile

Devam Edecek

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
02-09-2016 13:54 - 1908 Okunma
Mehdi AKSU yazarın diğer yazıları [ Tümü ]
İRAN’DA SÜNNİLER! 14-12-2018 tarihinde eklendi
DİRENİŞİN ADI FİLİSTİN! 15-05-2018 tarihinde eklendi
UKRAYNA'DA HZ. MEHDİ COŞKUSU! 03-05-2018 tarihinde eklendi
DÖRT ZÜMREYE ÇOK DİKKAT ETMEK İNDİRİLEN DİNİN EMRİDİR! 20-02-2018 tarihinde eklendi
RABBANİ ALİM ÜSTAT HAMİT TURAN’IN ANISINA! 10-02-2018 tarihinde eklendi
EHLİBEYTİN LİSANINDA AMİN KELİMESİ VARMIDIR? 07-02-2018 tarihinde eklendi
AHMAK VE CAHİL ŞİA! 27-01-2018 tarihinde eklendi
SALAT: DUA MI NAMAZ MI? 16-01-2018 tarihinde eklendi
ASRIMIZIN FİTNELERİ! 01-01-2018 tarihinde eklendi
EMEK VE HİZMETE KADİR ŞİNAS OLMAK! 15-11-2017 tarihinde eklendi
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Av. Sinan Kılıç
Emperyalizmin Dini/Mezhebi Yoktur
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
22-02-2019 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım